Vides aizsardzības un pārvaldības dokumentu izstrāde

Mūsdienās vides jautājumu integrēšana visos ražošanas, pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesos uzņēmumos un valsts institūcijās ir neatņemama sastāvdaļa ilgtspējīgas un konkurētspējīgas attīstības nodrošināšanai.

VentEko sniedz pasūtītāja vajadzībām atbilstošus vides aizsardzības pakalpojumus valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un privātpersonām atbilstoši tiesību aktu prasībām.

Piedāvājam:

  • Izstrādāt vides aizsardzības stratēģiju, politikas un pārvaldības plānu un programmu projektus;
  • Sagatavot un ieviest vides aizsardzības un pārvaldības projektus;
  • Veikt vides auditus;
  • Sniegt konsultācijas vides aizsardzības jautājumos;
  • Novērtēt vides riskus;
  • Sagatavot dokumentāciju integrētā piesārņojuma novēršanas un kontroles sistēmas ieviešanai uzņēmumos;
  • Izstrādāt ieteikumus HAZOP sistēmas ieviešanai;
  • Bīstamo un ražošanas atkritumu uzskaites sistēmu izstrādi un uzturēšanu;
  • Emisiju avotu atbilstības izvērtējumu un radīto emisiju uzskaiti;
  • Ķīmisko vielu uzskaites kārtības izstrādi un uzraudzību.