Ietekmes uz vidi novērtējums

Ilgtermiņā veiksmīgu projektu īstenošanas procesā nozīmīgs posms ir perspektīvo vides jautājumu risināšana atbilstoši normatīvajām prasībām, tādēļ kvalitatīvi izstrādātam novērtējumam ir būtiska loma.

VentEko veic visa veida politikas plānošanas dokumentu, valsts, pašvaldību un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Piedāvājam:

  • Sagatavot sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu
  • Informēt sabiedrību un organizēt sabiedrisko apspriešanu
  • Apsekot un novērtēt objektu
  • Sagatavot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu
  • Sniegt konsultācijas un ekspertu pakalpojumus