Hidroģeoloģiskā izpēte

VentEko speciālisti sniedz vispusīgus hidroģeoloģiskos pakalpojumus, piedāvājot pilnībā integrētus inženiertehniskos risinājumus, kas ir pielāgojami individuāliem pasūtījumiem.

Piedāvājam:

  • Veikt teritorijas hidroģeoloģisko izpēti
  • Noteikt urbumu un pazemes ūdeņu horizontu hidroģeoloģiskos parametrus
  • Analizēt pazemes ūdens horizontu un virszemes ūdeņu savstarpējo mijiedarbību
  • Novērtēt pazemes ūdens kvalitāti
  • Noteikt pazemes ūdeņu krājumus
  • Noteikt ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslas
  • Sagatavot ūdensapgādes urbumu pases
  • Izvērtēt pazemes ūdeņu piesārņojumu
  • Sagatavot hidroģeoloģiskās kartes un griezumus
  • Veikt hidroģeoloģisko modelēšanu